KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2561

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประสบการณ์การทำงานวิจัยการผลิตพลาสติกชีวภาพระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ประเทศออสเตรีย

-