KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2559 การบูรณาการกระบวนการเรียนศาสตร์วิชาชีพกับงานบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนสังคมสุขภาพที่สมบูรณ์แก่สังคม [File]
2559 ความรู้การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [File]
2559 เทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 แนวทางของงานวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ [File]
2560 กาบูรณาการทำนุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ [File]
2561 เทคนิคการเรียนการสอน [File]
2561 ประสบการณ์การทำงานวิจัยการผลิตพลาสติกชีวภาพระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ประเทศออสเตรีย [File]
2561 การบูรณาการบริการวิชาการกับการทำนุศิลปวัฒนธรรมให้กับ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ [File]
2562 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผ่านกิจกรรมไหว้ครูของทางวิทยาลัย [File]
2562 เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2 [File]
2562 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ( Disruptive Technology) [File]
2563

การบริหารจัดการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

[File]
2563

“การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยียุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

[File]
2563

เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2

[File]
2564

การพัฒนาภาษาอังกฤษ

[File]
2564

การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม

[File]
2564

การบริหารจัดการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564