KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2563

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของนักศึกษาในรายวิชาการค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี และรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาการค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท