KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 เทคนิคการสอนภาษาด้านการอ่าน และการฟัง [File]
2557 ความสำคัญของการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย [File]
2557 เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 เทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ [File]
2556 ประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานที่เป็นเลิศ ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ [File]
2556 เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผู้เรียนพึงพอใจ [File]
2558 เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย [File]
2558 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร [File]
2558 เทคนิคการสอนภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน [File]
2559 9 ข้อความบอกเล่าเรื่องราว การเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ [File]
2559 การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ [File]
2559 นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ได้แรงบันดาลใจจากศรัทธา [File]
2560 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัย [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการเข้าในการเรียนการสอน [File]
2561 พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก [File]
2561 การบริหารการจัดการที่เป็นเลิศ [File]
2561 การเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ [File]
2562 Google Classroom กับการสร้างห้องเรียนไร้พรมแดน [File]
2562 เสริมสร้างผู้นำ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า [File]
2562 จากภาษาและวัฒนธรรมไทย สู่งานวิจัย ย้อนกลับไปสู่ห้องเรียน [File]
2563

การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของนักศึกษาในรายวิชาการค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี และรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาการค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท

[File]
2563

การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน : บูรณาการอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

[File]
2563

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

[File]
2564

การพัฒนาฐานข้อมูลรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

[File]
2564

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษ

[File]
2564

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมเกาหลีโดยใช้สื่อออนไลน์

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564