KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2563

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้  “เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2”