KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การสอนวิชา Oral Pathology แนวใหม่ [File]
2557 การเผยแพร่งานวิจัย [File]
2557 การบริหารงานให้มีความคุ้มค่า ผ่านมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจ [File]
2556 ประสบการณ์ และแง่คิดในการเป็นนักวิจัย [File]
2556 การผลิตทันตแพทย์ สายพันธุ์ใหม่ [File]
2556 การสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [File]
2558 การบริหารจัดการ โรงเรียนทันตแพทย์ ในด้านการเตรียมการจัดการศึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรม ที่มุ่งเน้นการประหยัด และ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด [File]
2558 ผลงานนวัตกรรม “เงือกน้อยหรรษา” [File]
2559 การทำวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ทางโลหะ และวัสดุศาสตร์ ที่ต่างไปจากสาขาทันตแพทยศาสตร์ [File]
2559 นวตักรรม สงิ่ประดิษฐ์ “แกะ แปะ ยิม้” [File]
2560 การป้องกันพิษจากไอระเหยและฝุ่นผงจากแบบปูนและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัย [File]
2560 การนำ iTunes U และสื่อออนไลน์ มาใช้ในการเรียนการสอน [File]
2561 Complete holistic learning with “Case presentation” [File]
2561 การพัฒนาระบบให้คะแนนนักศึกษาทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมแบบออนไลน์ [File]
2561 “ต้นแบบ” การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทันตแพทย์ที่เน้นรูปแบบทันตกรรมองค์รวม [File]
2562 การทางานวิจัยทางคลินิก เพื่อเป็นรากฐานในการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น [File]
2562 แนวทางการปลูกฝัง วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมบุคลิกภาพ และมารยาทที่พึงประสงค์ [File]
2562 ทักษะเสริมที่สร้างสรรค์ ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ [File]
2563

การนำ iTunes U และสื่อออนไลน์ มาใช้ในการเรียนการสอน

[File]
2563

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้  “เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2”

[File]
2563

การบริหารจัดการของทีมความเสี่ยงในช่วงวิกฤต COVID-19       

[File]
2564

การบริการจัดการการสอบแบบออนไลน์

[File]
2564

ประเด็น การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ทางคลินก สู่การเรียนการสอนในนักศึกษาทันตแพทย์ในยุคการเรียนการสอนแบบออนไลน์

[File]
2564

ของการทำงานวิจัยให้สำเร็จ จนถึงการตีพิมพ์ และทำได้อย่างต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 KPI 2.7

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564