KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2563

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

การบริหารจัดการของทีมความเสี่ยงในช่วงวิกฤต COVID-19