KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2564

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ของการทำงานวิจัยให้สำเร็จ จนถึงการตีพิมพ์ และทำได้อย่างต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 KPI 2.7