ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2553-2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชา IMC111 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 11,100
2554-2 ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดที่มีต่อ รายวิชา IMC 493 การฝึกงานภายนอก ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 16,200
2555-1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 23,680