ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2554-3 ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตด้วยการใช้การฟังไฟล์เสียงจริง อาจารย์มงคล โสดาจันทร์ 25,700