ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2554-1 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา COM218 ภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ 1 ดร. ดวงทิพย์ เจริญรุกข์เผื่อนโชติ 19,600