ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2553-1 การปลูกฝังนิสัย วินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึกทำความดี:กรณีศึกษานักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 9,200