ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BIO132 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป เรื่อง เนื้อเยื่อพืช อาจารย์วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์ 27,200