ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา HUM122: ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต อาจารย์ชลาศัย กันมินทร์ 23,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา HUM124: มนุษย์กับความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ชลาศัย กันมินทร์ 26,700