ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา OMD 477: ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ อาจารย์วาลุกา พลายงาม 85,100