ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องขยะและของเสียอันตราย ลาวัณย์ วิจารณ์ 27,000
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง มลพิษทางน้ำ ลาวัณย์ วิจารณ์ 3,500