ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวิชาเคมีคลินิก 3 เยาวลักษณ์ พิมายนอก 13,400