ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2548-1 พัฒนา E- courseware วิชา ACC 110 หลักการบัญชีต้นทุน สมชาย พิมพ์แสง 39,600
2548-2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น สมชาย พิมพ์แสง 8,500