ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2563-1 ประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม 37,000