ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 408 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ดร. น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ 61,440