KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การควบคุมการเบิก – ใช้วัสดุอุปกรณ์ของแผนกบริการ สำนักหอสมุด [File]
2557 การดำเนินกิจกรรม 7ส ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2559 การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2560 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเป็นองค์กรสีเขียวที่มีการดำเนินงานการที่มุ่งอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [File]
2560 การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ในสำนักงานสีเขียว [File]
2560 การบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2563

การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[File]
2564

คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิต

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564