KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

พิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ ว่ามีขอบเขตงานอย่างไร สืบค้นวารสารที่เหมาะสม ที่ได้ มาตรฐาน เลือกวารสาร ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับ นิพนธ์ต้นฉบับ มีค่า impact factor ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 และดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และข้อกำหนดต่างๆ