KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การเรียนปฏิบัติการผ่านปัญหาและการลงมือปฏิบัติจริง [File]
2557 การพัฒนาสารสกัดจากหัวหอมในรูปแบบไมโครอิมัลชัน [File]
2557 การเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 การเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาจากกรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมปฏิบัติ [File]
2556 การดำเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2560 การวิจัยกัญชารักษามะเร็ง [File]
2561 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2561 การพัฒนาตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา [File]
2561 โครงการเภสัชเย็นใจด้วยธรรมะ-ธรรมะสวัสดี [File]
2562 เภสัชกรจิตอาสาร่วมพัฒนาชนเผ่า [File]
2562 โครงการรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ [File]
2562 การทำให้นักศึกษารุ่นใหม่สนใจ เข้าใจในบทเรียน และรู้จักบทบาท ความรับผิดชอบในวิชาชีพเพิ่มขึ้น [File]
2562 การทำวิจัยเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิต [File]
2564

โครงการ ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข

[File]
2564

จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

[File]
2564

 โครงการมองตน ให้รู้ตน

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2564