KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

เลือกหัวข้องานวิจัย ของคนไทยที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาด เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุน ดำเนินการ วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล เขียนรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ส่งผู้เชี่ยวชาญ ประเมินรายงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะก็แก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ ก็ชี้แจง ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนด ตารางเวลา การทำวิจัย ในแต่ละช่วงและดำเนินการให้เสร็จก่อนเวลา หรือลุล่วงตามเวลาที่กำหนดไว้กับแหล่งทุน