KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การสอนบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใส่ถุงมือแบบปลอดเชื้อ การทำแผล และการพันสตัมขาถูกต้องใต้เข่าก่อนขึ้นเรียนภาคคลินิก [File]
2557 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาแพทย์ [File]
2557 การเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2556 ความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยด้านจอประสาทตาเบาหวาน และการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ [File]
2556 การเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นแบบ Two- way- communication [File]
2556 โครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ [File]
2558 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมในหัวข้อ “ห้องคลอดคุณภาพ” [File]
2558 ห้องเรียนทรงพลัง [File]
2558 การเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2559 งานวิจัยสู่การเป็นศาสตราจารย์ [File]
2559 ระบบเตือนภาวะน่ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (นาฬิกาเบาหวาน) [File]
2559 การถ่ายทอดการเรียนการสอน [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัยในการทำวิจัยหรือนวัตกรรม [File]
2560 ครูผู้อุทิศ [File]
2561 เครื่องฝึกเจาะเลือดสำหรับนักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน [File]
2561 การสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและผลิตบัณฑิต และชี้นำการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2561 การประชุมวิชาการทางไกลเพื่องานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 ในโรงพยาบาลชุมชน [File]
2562 การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ [File]
2562 เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 และ Q2 และแนวทางการเพิ่ม Citation ของบทความ [File]
2563

การเพิ่มพูน/พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

[File]
2563

การบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการกสอนนักศึกษาแพทย์ ของชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี

[File]
2563

การผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ

[File]
2563

ผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ

[File]
2564

 “เทคนิคการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”

[File]
2564

“เทคนิคด้านบริหารจัดการที่เป็นเลิศ”

เรื่อง “ประโยชน์ของ E-portfolio ในการจัดการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์”

[File]
2564

“เทคนิคด้านการเรียนการสอน”  

เรื่อง “reflection กระจกสะท้อนการสอน ”

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564