KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยประเภทงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี (การประพันธ์เพลง) และการเผยแพร่งานวิจัย

การสร้างบทประพันธ์เพลง เริ่มจาก เขียนโครงการ กำหนดงบประมาณ เตรียมแผนงานการประพันธ์เพลง กำหนด วัน สถานที่ แสดงผลงานการประพันธ์เพลง ออกแบบโครงสร้างงานประพันธ์ สร้างองค์ประกอบหลัก เลือกวัตถุดิบที่อาจต้องใช้ ปรับแต่งบทประพันธ์ และพิจารณารายละเอียด นำผลงานบทประพันธ์ ให้นักดนตรีเพื่อฝึกซ้อม นำผลงานออกแดสง เขียนรายงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ฉบับสบูรณ์ เขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ในระดับชาติ