KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การจัดการเรียนการสอนในวิชารวมวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Ensemble) โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการบรรเลงดนตรีแจ๊สร่วมกับผู้อื่น และสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องมือหลักของตนเองได้เป็นอย่างดี [File]
2557 การจัดการชั้นเรียนวิชาธรรมาธิปไตยของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีในสัปดาห์ชมภาพยนตร์ [File]
2557 ผลงานวิจัยประเภทงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี (การประพันธ์เพลง) และการเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2556 เพลงเพื่อสันติภาพและความฝัน [File]
2558 ผลงานวิจัยประเภทงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี (การเรียบเรียง และการประพันธ์เพลง) [File]
2558 การจัดการเรียนการสอนวิชา Jazz Orchestra (วิชาวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่) [File]
2558 การผสมและเรียบเรียงเสียงให้กับบทเพลง “Purple Blossom” เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [File]
2559 ความทรงจำสำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก (Memory for Small Jazz Ensemble) [File]
2559 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนวิชาการแสดงขับร้อง [File]
2559 การประยุกต์เนื้อหาการสอนเพื่อใหเ้หมาะสมสำหรับการสอนดนตรีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแต่ละคน [File]
2560 การใช้ซอฟต์แวร์ดนตรีเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนวิชาประพันธ์เพลงป๊อบ [File]
2560 อากาศธาตุ: บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์ [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนวิชา MUS104 [File]
2561 เทคนิคการเรียนการสอนวิชาดนตรีวิจักษ์ในยุค IT 4.0 [File]
2561 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์การแสดงดนตรี [File]
2561 การบริการวิชาการ ในโครงการ Thailand Jazz Workshop [File]
2562 การใช้เว็บไซท์ Google Classroom เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนในวิชาของสาขาการผลิตดนตรี [File]
2562 แนวทางการเขียนบทความวิชาการจากงานสร้างสรรค์ [File]
2562 การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อประกอบภาพและแสงในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระสมโภชน์การสถาปนาวัดครบ 150 ปี [File]
2563

ภาษาอังกฤษ ในวิชาบทเพลงร้องและการออกเสียง (Diction)

[File]
2563

การจัดการเรียนการสอนวิชา Jazz Orchestra (วิชาวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่)

[File]
2563

ทักษะทางด้านดนตรี

[File]
2563

ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี ประเภทการประพันธ์เพลง (สากล)

[File]
2564

กระบวนการดำเนินงานที่นำมาจัดการความรู้  การประยุกต์ใช้วิชาโสตทักษะ (Aural Skill) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)

[File]
2564

การอำนวยเพลงในจังหวะต่างๆ

[File]
2564

เแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยดนตรี ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564