KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในวิชารวมวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Ensemble) โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการบรรเลงดนตรีแจ๊สร่วมกับผู้อื่น และสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องมือหลักของตนเองได้เป็นอย่างดี
การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการสอนด้านวิศวกรรมการบินเบื้องต้น อากาศพลศาสตร์ กลศาสตร์การบินและหลักการบิน ตลอดจนสุขภาพพลานามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะไปเป็นศิษย์การบิน