KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อเรื่อง
การสอนให้นักศึกษาสนุก รู้จักคิด รู้จักทำ สร้างสรรค์ความรู้สู่สายอาชีพธุรกิจนำเที่ยว