ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

เป็นกลไกในการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และคณะวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย

 

ปณิธาน

มุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์

ศักยภาพของการเรียนการสอนต้องพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

พันธกิจ

ศูนย์เรียนรู้ เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายวิจัยในการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลัก คือ ให้การสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนต่อคณะวิชา เสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนนำวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างสูงสุด สนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงจัดทำวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดทำระบบออนไลน์ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  จัดทำระบบออนไลน์ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่คณะวิชา  เสริมสร้างพัฒนาความรู้และทักษะด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหน่วยประสานงานพันธกิจด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้นำวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด
 3. เพื่อส่งเสริมและให้ทุนวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงจัดทำวารสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 4. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ
 6. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานพันธกิจด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
 7. เพื่อพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในการสนับสนุนงานพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บุคลากรของเรา

ผู้อำนวยการ

ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร

ภาระหน้าที่:

 1. วางแผนงานและงบประมาณของศูนย์เรียนรู้ให้ไปเป็นตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายวิชาการ
 2. กำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้
 3. ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของศูนย์เรียนรู้
 4. คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมและการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
 5. กำกับดูแลการจัดโครงการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ไปเป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้
 6. ดูแลรับผิดชอบงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมอบหมาย

 

เจ้าหน้าที่ (งานเลขานุการและสารบรรณ)

สมบุญ นาคพรม

การศึกษา: บท.ม. (การจัดการทั่วไป)

ภาระหน้าที่:

 1. ปฏิบัติงานเลขานุการงานเลขานุการผู้อำนวยการและหน่วยงาน
 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ
 3. ดูแลงบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
 4. จัดทำเล่มรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4)
 5. จัดส่งวารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิตให้แก่สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 6. เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
 7. สรุปและประมวลผลแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิชาต่างๆ
 8. ประสานงานกับนักวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขบทความวิจัยจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
 9. เลขานุการและคณะกรรมการประจำหน่วยงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

ลิขิต นีรนาทภูรี

การศึกษา: วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาระหน้าที่:

 1. สร้าง พัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้คณะวิชาสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
 2. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  จัดทำระบบ backup ฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหาย รวมถึงควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่อง  server เกิดความขัดข้อง
 3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้
 4. พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเป็นเวทีกลางในการส่งเสริมการจัดการความรู้ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
 5. ประสานงานกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานทะเบียนในการจัดทำระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาของทุกคณะวิชา
 6. วิเคราะห์และสรุปผลคะแนนประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ เพื่อนำเสนอเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นอาจารย์สอนดีเด่นของมหาวิทยาลัยรังสิต
 7. จัดอบรมและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณะวิชาทุกภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 8. ดูแล Online Submission ของงานวารสารพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน   การสอน และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
 9. จัดรูปแบบบทความและติดต่อประสานงานกับนักวิจัยของงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
 10. ดูแลและประมวลผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทุกคณะวิชา
 11. คณะกรรมการประจำศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 12. นำข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเข้าสู่ระบบของสำนักงานประกันคุณภาพ  
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

เบญจพร เกาะแก้ว

การศึกษา: วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ภาระหน้าที่:

 1. ดำเนินงานโครงการในส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 2. ดำเนินการตามแผนงานโครงการสัมมนาวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. ดำเนินงานโครงการสัมมนาและจัดเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
 4. เลขานุการและผู้ประสานงานการจัดทำวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต (Journal of Rangsit University : Teaching & Learning) ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ISSN 1905-7881
 5. ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน
 6. รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ 2)
 7. คณะกรรมการประจำศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน     
 8. ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและเครือข่ายวิชาการอื่นๆ
 9. ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประเมินคุณภาพบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU National Conference)
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ปนัดดา พึ่งบุญ

การศึกษา: ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ภาระหน้าที่:

 1. ดำเนินงานตามกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนและข้อกำหนดในการขอทุนวิจัยฯ
 2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์คณะวิชาต่างๆ
 4. ดำเนินงานโครงการสัมมนาหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ของคณะวิชาต่างๆ
 5. จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดทำฐานข้อมูลทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 6. ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
 7. ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย และเครือข่ายวิชาการอื่นๆ
 8. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
 9. กลั่นกรองบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
 10. จัดทำ Presentation นำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและฝ่ายวิชาการ
 11. คณะกรรมการประจำศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน     
 12. ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานปฎิรูปนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา