ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


งานประกันคุณภาพ

ระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้สกอ. ที่ศสพ.รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2562

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
มรส.ศสพ.5.5.1.5.01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 586
มรส.ศสพ.5.5.1.5.02 แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2560-2564 597
มรส.ศสพ.5.5.1.5.03 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 597
มรส.ศสพ.5.5.1.5.04 แผนสนับสนุนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2560-2564 608
มรส.ศสพ.5.5.1.5.05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะวิชา 595
มรส.ศสพ.5.5.1.5.06 เอกสารโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ 603
มรส.ศสพ.5.5.1.5.07 คู่มือการสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้ 784
มรส.ศสพ.5.5.1.5.08 เว็บไซต์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต (http://isdc.rsu.ac.th/km) 606
มรส.ศสพ.5.5.1.5.09 ตารางรายละเอียดการส่งผลงานการจัดการความรู้ของคณะวิชาต่างๆ 580
มรส.ศสพ.5.5.1.5.10 เอกสารแจ้งให้คณะวิชาและหน่วยงานจัดส่งผลงานการจัดการความรู้ 588
มรส.ศสพ.5.5.1.5.11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนสนับสนุนการจัดการความรู้ 595
มรส.ศสพ.5.5.1.5.12 ข้อมูลการนำแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง 583
มรส.ศสพ.5.5.1.5.13 เอกสารการติดตามการส่งงานการจัดการความรู้ 776