ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


บริการของเรา

ระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  3. ระบบฐานข้อมูลคะแนนประเมินการเรียนการสอนด้วยกระดาษคอมพิวเตอร์
  4. ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  5. ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  6. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
  7. เว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์อื่นๆ

  1. เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย (พัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี)

 

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ไฟล์ประกอบโครงการฝึกอบรม "การเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล" 23 เมษา 2557 148
การเขียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัยเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ 478
ใบนำส่งแบบประเมินการเรียนการสอน 434
ไฟล์นำเสนอ โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยหน้าเดียว (Action Research) 2173
ไฟล์ประกอบโครงการฝึกอบรม การเลือกใช้เครื่องมือวิจัย โดย อ.รณิดา 6 มีนาคม 2558 44
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2557) 331
ไฟล์อบรม R2R วันที่ 18 พ.ค. 2558 198
ไฟล์เอกสารประกอบอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2560 211
ไฟล์ Power Point อบรม 6 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์มาเรียม นิลพันธุ์ 135
ไฟล์ Power Point อบรม 8 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์จุฬารัตน์ ธรรมประธีป 210
ไฟล์ประกอบการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกับการวิจัยทางการศึกษา 10 ตุลาคม 2561 โดย ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 117
ไฟล์ประกอบการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ และ การวิเคราะห์ และการเขียนรายงานการวิจัย 12 ตุลาคม 2561 โดย รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร 185
ไฟล์ประกอบการอบรม R2R โดย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา 0
ไฟล์ประกอบการอบรม วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดย รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล 314
ไฟล์ประกอบการอบรม วันที่ 7 ม.ค. 2563 สอนทำคลิปวิดีโอย่างง่าย 0
รวมเอกสารอบรม R2R 81
เอกสารประกอบการอบรม รศ.ดร.มารุต พัฒผล (เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 9 ต.ค. 2563) 0
เอกสารประกอบการอบรม รศ.ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ (การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 7 ต.ค. 2563) 0
เอกสารประกอบการอบรม ผศ. ดร. เรืองเดช ศิริกิจ (เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ 8 ต.ค. 2563) 0