ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Gallery

2012-02-08 00:00:00 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)"

2012-04-08 00:00:00 RSU Research Successors Program (I)

2012-06-12 15:37:02 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จะสร้าง Critical Thinking ให้ลูกศิษย์ได้อย่างไร....?”

2012-06-12 16:11:27 โครงการ RSU e-Learning Fest Phase IIII

2012-06-12 16:11:28 โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์"

2012-06-12 16:11:28 อาจารย์สอนดีเด่น 3ปีติดต่อกัน และ 6ปีติดต่อกัน

2012-06-12 16:11:28 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องมือวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”

2012-06-12 16:11:28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถิติเพื่องานวิจัยด้วยโปรแกรม R