KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 กลยุทธ์ในการสอนที่สามารถใช้ได้กับผู้เรียนที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน [File]
2557 ความตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์กับการเรียน [File]
2557 การสร้างงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ [File]
2556 การทำงานวิจัยกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มเป็นฐานในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี [File]
2556 การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 [File]
2556 คุณธรรมจริยธรรมในสายงานสอน [File]
2558 สอนจากเหตุการณ์จริงสู่การเรียนในหนังสือ [File]
2558 มุมมองการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่งานวิจัย [File]
2558 มุมมองของการปลูกฝังคุณธรรมในนักศึกษา [File]
2559 การสร้างงานวิจัยภายใต้งบประมาณจำกัด [File]
2559 สอนอย่างหลากหลายและผ้เูรียนต้องมีส่วนร่วม [File]
2559 การอยรู่วมกันอย่างมีความสุข [File]
2560 สอนทฤษฎีให้เห็นชัดด้วยการลงมือทำ [File]
2560 การขอทุนสร้างงานวิจัย [File]
2560 รักสิ่งแวดล้อมของบ้านตนเอง [File]
2561 การขอทุนสร้างงานวิจัย [File]
2561 สอนทฤษฎีให้เห็นชัดด้วยการลงมือทำ [File]
2561 รักษ์สิ่งแวดล้อมของบ้านตนเอง [File]
2562 สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา [File]
2562 การสร้างงานวิจัย [File]
2562 การเรียนการสอน [File]
2563

งานวิจัย “ขึ้นห้าง หรือ ขึ้นหิ้ง”

[File]
2563

“สอนออนไลน์...สอนยังไง”

[File]
2563

“ทิ้งซั้ง”

[File]
2563

สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา

[File]
2564

ด้านวิจัย / นวัตกรรม งานวิจัย “ขึ้นห้าง หรือ ขึ้นหิ้ง”

[File]
2564

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

[File]
2564

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564