ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศแจ้งสำนักงานชั่วคราวของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ขณะนี้ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้มีการย้ายสำนักงานชั่วคราว ดังนี้

  • สำนักงานส่วนกลาง (งานธุรการและสารบัญ) ตั้งอยู่ที่ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร 1
  • งานพัฒนาการเรียนการสอน ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร 1
  • งานสนับสนุนการเรียนการสอน (งานขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์) ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร 1
  • งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 7 (อาคารหอสมุด)