ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

บันทึกวีดีโอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

หากมีท่านใดสนใจ Video บึกทึกโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ที่ทางศูนย์ฯได้จัดฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 13.00 -16.030 น. 
สามารถมาขอไฟล์ Video ได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 602-C ครับ