ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

วีดีโอสัมภาษณ์เรื่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์สอนดีเด่น ๖ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)

สัมภาษณ์ในหัวข้อ ประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยรังสิต
จากอาจารย์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์สอนดีเด่น ๖ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)

ทั้งหมด 23 ท่าน

สามารถเลือกชมได้ที่นี่