ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบที่ 3) วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2556 - 30 เมษายน 2556

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบที่ 3) วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2556 - 30 เมษายน 2556

     การสมัครขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด พร้อม CD ข้อมูล ส่งมายังศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนผู้ประสานงาน น.ส. เกษสุดา ไชยวงศ์ โทร. 5701 โดยวิธีการจัดทำข้อเสนอโครงการ ผู้ทำวิจัยสามารถพิมพ์ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด