ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

บันทึกวีดีโอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้