ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการแก้ปัญหา "วัยเรียน"

โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการแก้ปัญหา "วัยเรียน"

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัด โครงการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษากับการแก้ปัญหา วัยเรียน" ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม2557 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ทางผู้จัดโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานในด้านการพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล คณะวิชา/หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ ได้ทาง 

  1. email: benjaporn.k@rsu.ac.th
  2. ทาง FAX 02-791-5701
  3. Google Form https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/1GIk91G3rW7GaSgW3G467_H6ox-BPFsUVhbrnsSZk5ek/viewform

ภายในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

รายละเอียดโครงการ