ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

เนื่องด้วยทางศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนจะดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 1 – 605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ

 

ทางผู้จัดโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานในด้านการพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล คณะวิชา/หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ ได้ทาง 

  1. email: ketsuda.c@rsu.ac.th
  2. ทาง FAX 02-791-5701
  3. Google Form https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/1aWTN7dujiejYtZ9Z1srnSrat3i-qsiYQBtnIyNmQxGE/viewform

ภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

รายละเอียดโครงการ