ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1/2558

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 5 ส.ค. 58 - 25 ก.ย. 58
ให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนกำหนด จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ห้อง 1-602C ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศสพ. RS1-11) ได้ที่ http://isdc.rsu.ac.th/research
สอบถามรายละเอียด โทร. 5701 (คุณเกษสุดา)