ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 20 เม.ย. 59 - 24 มิ.ย. 59
       ในการสมัครให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนกำหนด จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ห้อง 1-602C ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

โดยผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศสพ. RS1-11 และ ศสพ. RS1-12)  ได้ที่ http://isdc.rsu.ac.th/research/files
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 5701 (คุณเกษสุดา)​