ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และสอดแทรกจริยธรรมในการสอนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในวันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 8.30น. ถึง 16.30น. ณ ห้อง 6-301A  อาคาร Student Center (อาคาร 6 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรังสิต

สามารถดูบรรยากาศกิจกรรมได้ที่  https://www.facebook.com/isdc.rsu/posts/1818251864857527