ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 10  ต.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561

ประกาศให้ทุนวันที่ 5 มีนาคม 2561
 

ในการสมัครให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กำหนด จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ห้อง 1-602C ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

โดยผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศสพ. RS1-11)  ได้ที่ http://isdc.rsu.ac.th/research/files
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 5701 (คุณปนัดดา)​