ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรอบที่ 2/2561 ผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562

 

ประกาศให้ทุนวันที่ 4 มีนาคม 2562

 

 

ในการสมัครให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กำหนด

จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ห้อง 1-602C ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

 

โดยผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศสพ. RS1-11) 

ได้ที่ http://isdc.rsu.ac.th/research/files

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 5701 (คุณปนัดดา)​