ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรอบที่ 1/2562 ผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ส.ค. 2562

ประกาศให้ทุนวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ในการสมัครให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนกำหนด 

จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ห้อง 1-602C ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

โดยผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศสพ. RS1-11)  

ได้ที่ http://isdc.rsu.ac.th/research/files
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 5701 (คุณปนัดดา)