ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัลสอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน และ 6 ปีติดต่อกัน

 

รายชื่ออาจารย์ผู้ได้รับมอบเกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2551-2553)

มีจำนวน 28 คน   

คณะวิทยาศาสตร์

 1.           ดร.อรจิรา  อารักษ์สกุลวงศ์                

3.            อ.กมะริยะ  ขันราม                          

4.            อ.รัชกฤช  ปัทมโสภาสกุล

 

คณะพยาบาลศาสตร์

5.            ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ  เทวพิทักษ์                   

 

คณะเทคนิคการแพทย์

6.            รศ.ดร.กัญญนันทน์  กฤษศิริวุฒินันท์            

7.            ผศ.ดร.กาญจนา  สุริยะพรหม         

8.            รศ.พรศรี  ตันตินิติ             

9.            ดร.อรนันท์  พรหมมาโน

10.          อ.สุดาภรณ์  เก่งการ          

11.          อ.นิภาพร  เทวาวงศ์          

12.          อ.ปราณี  ศรีราช 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

13.          ดร.รพี  อุชชิน    

14.          อ.วรีรัตน์  ลายทอง            

 

คณะศิลปะและการออกแบบ

15.          ผศ.สุรพงษ์  เอี่ยมพิชัยฤทธิ์             

16.          อ.อนัญญาลัลน์  วัฒนะนุพงศ์         

17.          อ.ไพลิน  โภคทวี               

18.          อ.ศิรวีร์  ศุกรวรรณ            

19.          อ.พิสิทธิ์  โพธิ์แก้ว                           

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              

20.          อ.อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ

21.          ผศ.มานะ  เงินศรีสุข         

22.          ดร.สุมาลี  สว่าง  

23.          อ.ณัฐธงชัย  ตรีทวีวงศ์กุล 

 

คณะศิลปศาสตร์

24.          อ.อรรจน์  สีหะอำไพ        

25.          อ.อัจฉรา  โหตรภวานนท์               

26.          อ.สุภาพิศ  โชติธรรมวัฒนา             

27.          อ.วรรษา  หรูวรรธนะ       

 

วิทยาลัยดนตรี

28.          ดร.จิระเดช  เสตะพันธ์     

 

อาจารย์ผู้ได้รับโล่ห์อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2548-2553)

จำนวน  27  คน

 

คณะวิทยาศาสตร์

1.         รศ.ดร.ทัศนีย์  ปัญจานนท์      

2.         รศ.ดร.ธมลวรรณ  ส่วนอรุณสวัสดิ์       

3.         รศ.ดร.กาญจนา  จันทร์ประเสริฐ          

4.         ผศ.ดร.พิศมัย  ประทุมทาน    

5.         ผศ.ดร.อภิธวัฒน์  จรินทร์ธนันต์                          

6.         รศ.นันทชัย  ทองแป้น                            

7.         ผศ.ปัญญา  มณีจักร์                 

8.         ผศ.ปรียา  อนุพงษ์องอาจ                       

9.         ดร.ปรานอม  ขาวเมฆ              

10.       อ.หฤทัย  ฐานนันท์  

11.       อ.สุเทพ  มงคลเลิศลพ             

 

คณะเทคนิคการแพทย์

12.       อ.บาจรีย์  จันทราภาณุกร        

 

วิทยาลัยวิศวกรรมฯ

13.       ดร.เกียรติศักดิ์  สหะศักดิ์มนตรี             

 

คณะศิลปะและการออกแบบ

14.       อ.สุริยา  ศรีสุภาพ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15.       อ.ชาลี  ไกรฤกษ์

 

คณะบริหารธุรกิจ

16.       ผศ.ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ์              

 

คณะศิลปศาสตร์

17.       อ.ศศวรรณ  รื่นเริง

18.       อ.สุนทรา  ธรนากร

19.       อ.วรวรรณ  เฟื่องขจรศักดิ์

20.       Mr. Mitsuo  Nagayama

21.       Ms. Luo (กุหลัน) Shanshan

22.       Mr. Stewart  Miller

 

คณะนิเทศศาสตร์

23.       ผศ.ฐิติ  วิทยสรณะ

24.       ผศ.แน่งน้อย  บุญยเนตร

25.       ดร.ดวงทิพย์  เจริญรุกข์  เผื่อนโชติ

26.       อ.พรนภา  แก้วลาย

 

วิทยาลัยนานาชาติ

27.       อ.อุษณีย์  มะลิสุวรรณ