ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศย้ายสำนักงานส่วนกลางชั่วคราว

ประกาศขณะนี้ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ได้มีการย้ายสำนักงานส่วนกลางชั่วคราว (งานธุรการและสารบัญ ,งานพัฒนาการเรียนการสอน) 
ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ช้น 6 ห้อง 602/3
เบอร์ภายใน : 5701 (ชั่วคราว)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-8560135
 
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น4 ห้อง Control
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-8560296 (คุณสมบัติ)
 
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์
ตั้งอยู่ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 (อาคารหอสมุด) ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-8560134 (คุณสมัย)