ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Weblog

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)

http://tlsd.rsu.ac.th/tlsd/share/20110401160311.pdf